Hình ảnh

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 1)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 1)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 1)


Xem: DS CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THI HK1 2021-2022 (DOT 1).xls
Xem: DS CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THI HK1 2021-2022 (DANH CHO SV TRA DIEM HOAN THI).xls

Theo Chuyên trang Sinh viên HUFI

Nhận xét